نیمست مروارید و سنگ رز

قیمت : 2,690,365 تومان
وزن گردنبند 0.35 گرم
وزن دستبند 0.35 گرم
وزن گوشواره
وزن انگشتر
وزن گردنبند
وزن گوشواره